Jak długo trwa proces organizowania personelu z Ukrainy?

Czas oczekiwania na pracowników zależy od ilości zamówionych osób oraz stopnia ich wyspecjalizowania. Standardowo od momentu złożenia zamówienia do przyjazdu pracowników mija ok. 4-6 tygodni.

Jakie są koszty zatrudnienia pracowników z Ukrainy?

Na koszt zatrudnienia personelu z Ukrainy składa się stawka wynagrodzenia nie niższa niż pozostałych pracowników danej firmy na tym samym stanowisku oraz marża dla Orion.pl.

Marża ustalana jest indywidualnie w zależności od wielkości projektu i czasu jego trwania.

Jakie wymogi formalne należy spełniać, aby zatrudniać obcokrajowców/Ukraińców?

Nawiązując współpracę z firmą Orion.pl Państwa firma nie spełnia żadnych dodatkowych wymogów formalnych. To My jesteśmy oficjalnym pracodawcą i w związku z tym całość działań administracyjnych, operacyjnych i prawnych odbywa się po naszej stronie. Przez cały okres współpracy odpowiedzialność za pracownika ponosi Orion.pl.

Czy pracownicy z Ukrainy potrzebują wiz i pozwolenia na prace w Polsce?

Pracownicy z Ukrainy legalne zatrudnienie uzyskać mogą wyłącznie na podstawie Oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi wydawanego przez Powiatowy Urząd Pracy. Dokument ten uprawnia obywateli Ukrainy do ubiegania się o wizę roboczą (jedyny typ wizy zezwalający na świadczenie pracy na terenie RP). Szczegółowe informacje dotyczące wiz dla Ukraińców uzyskać można na stronie polskiej ambasady w Kijowie ( http://www.kijow.msz.gov.pl/pl/sprawy_konsularne_i_wizowe/wizy/ ).

Dopełnieniem formalności jest sporządzenie pisemnej umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej.

Czy firma Orion.pl zajmuje się formalnościami związanymi z pracą Ukraińców w Polsce?

Tak, organizujemy wszelkie formalności związane z legalizacją zatrudnienia, przyjazdem, zatrudnieniem i zakwaterowaniem pracowników z Ukrainy.

Czy firma Orion.pl pomaga w zakwaterowaniu pracowników?

Tak, kwestie zakwaterowania pracowników z Ukrainy leży po stronie firmy Orion.pl, chyba że strony umowy ustalą inaczej.

Ilu pracowników można zatrudnić na jednym projekcie?

Ze względów organizacyjnych nie mniej niż 5.

Jakie są korzyści z zatrudnienia personelu z Ukrainy?

Obniżenie kosztów pracowniczych

Orion.pl jest bezpośrednim pracodawcą obcokrajowców, więc to Orion.pl ponosi wszystkie koszty związane z ich zatrudnieniem,

Kompleksowa obsługa kadrowa

Orion.pl przeprowadza rekrutację wg oczekiwań klienta, a wyselekcjonowanych pracowników zatrudnia i rozlicza,

Brak kosztów związanych z BHP i medycyną pracy

Wstępne szkolenie BHP oraz badanie lekarza medycyny pracy organizuje i opłaca Orion.pl

Pozyskanie solidnego pracownika

Doświadczony dział HR dokłada starań, aby w procesie rekrutacji wybrać osoby odpowiedzialne, rzetelne i szanujące pracę,

Dobór właściwej kadry pracowniczej bez ryzyka

Orion.pl daje możliwość sprawdzenia kwalifikacji pracownika podczas 1-miesięcznego okresu próbnego, z możliwością wymiany na innego

Wyeliminowanie kosztów związanych z sezonowością i przestojami działalności firmy

Brak potrzeby zatrudniania pracowników na czas nieokreślony

Korzystna i prostsza księgowość – wystawioną za usługi fakturę VAT, można zaksięgować w koszty prowadzonej przez Firmę działalności

Jak wygląda proces rekrutacji?

Firma Orion.pl zatrudnia wykwalifikowanych dwujęzycznych specjalistów ds. rekrutacji pracujących na miejscu w siedzibie firmy w Bydgoszczy, ponadto posiadamy oddział we Lwowie i współpracujemy z agencjami rozmieszczonymi na terenie całej Ukrainy.

Jak długo można zatrudniać pracowników z Ukrainy? Czy istnieją jakieś ograniczenia czasowe?

W przypadku zatrudniania pracowników z zagranicy możliwe są dwie alternatywne metody powierzenia pracy cudzoziemcom. Są to tzw. procedura uproszczona oraz tradycyjna standardowa procedura uzyskania zezwolenia na pracę dla pracownika.

„Procedura uproszczona”

Procedura uproszczona to obecnie jedno z najbardziej elastycznych narzędzi na polskim rynku zatrudnienia – umożliwiające uzupełnienie zespołu pracowników bez strat w jakości pracy, przy jednoczesnym elastycznym regulowaniu poziomu zatrudnienia.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej obywatele Białorusi, Gruzji, Armenii, Mołdowy, Rosji i Ukrainy mogą podejmować prace w Polsce bez obowiązku uzyskiwania zezwolenia na pracę w okresie 6 miesięcy (180 dni) w ciągu kolejnych 12 miesięcy. Pracodawca zamierzający zatrudnić cudzoziemca z ww. krajów ma obowiązek zarejestrowania stosownego oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na siedzibę lub adres zameldowania.

Zarejestrowane oświadczenie, stanowi podstawę do uzyskania przez cudzoziemca wizy. Wydana w ten sposób wiza uprawnia do wykonywania pracy na terenie RP u wskazanego w oświadczeniu pracodawcy.

 „Procedura standardowa”

Tak zwana procedura standardowa zatrudnienia obcokrajowca stanowi bardziej zaawansowany proces, niż procedura oparta o rejestrację oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemca. W wielu przypadkach (np. w przypadku zatrudnienia pracownika na dłuższy okres czasu,) jest koniecznością. Procedura obejmuje rejestrację i wyrobienie pozwolenia na pracę dla pracownika na okres do 3 lat.

Niestety procedura ta jest dłuższa, niż procedura uproszczona ponieważ zazwyczaj uzyskanie takiego zezwolenia trwa ok 40 dni.

Podmiot zamierzający zatrudnić cudzoziemca winien wystąpić z wnioskiem o wydanie zezwolenia bądź jego przedłużenia na co najmniej 30 dni przed planowanym terminem zatrudnienia cudzoziemca lub upływem ważności poprzedniego zezwolenia, co pozwoli na uzyskanie jego przedłużenia.

Zobacz więcej

Nowe biuro w Poznaniu

Serdecznie zapraszamy do nowego biura regionu zachodniego. Od marca jesteśmy dostępni w biurowcu przy ul. Towarowej 37. Serdecznie zapraszamy!

czytaj